Парк Витоша

Планина Витоша се простира върху площ от над 300 кв. км. На северозапад Владайската седловина и Владайска река я отделят от планината Люлин; на североизток е Софийска котловина; на изток река Искър я отделя от Лозенска планина; а на югоизток дълбоката долина на река Ведена я отделя от планината Плана. Бука-Преслапската седловина на юг я отделя от планината Верила, като границата между тях продължава по долината на реката Добри дол до водослива ѝ с река Клисурата (Суха). По-нататък границата следи река Клисурата (отделя я от Голо бърдо) до село Боснек, а след това поречието на Струма и язовир “Студена”. На запад Витоша стига до Пернишката котловина.

  • Парк Витоша
  • Парк Витоша
  • Парк Витоша
  • Парк Витоша
Development & SEO by SkyPrime